بذر واردات خودرو میخک

برای کسب اطلاعات بخش اعظم در هنگام ( خرید بذر واردات خودرو میخک ( مطالب ذیل اثرگذار خواهد بود .


میخک از واردات خودرو های ماندنی بوده و در واردات خودرو کاری بصورت گیاهان یکساله یا این که دوساله کاشته شده و برای تزئین حاشیه ها , پنجره , راهرو , باغچه , تپه واردات خودرو , واردات خودرو دان و یا این که بصورت شاخه بریده موضوع بهره قرار میگیرد .

روش کاشت :

بانک کاری : در اواخر فصل زمستان یا از اوایل تا آخرها فصل بهار در زمین قابل انعطاف خزانه به صورت تنگ بذر افشانی کرده و روی بذرها را با قشر نازکی از خاک می پوشانیم .

نشا کاری : از وسط بهار تا اوایل فصل تابستان به مسافت ۲۵*۲۵ سانتیمتر در زمین حساس نشا می کنیم .

کاشت مستقیم : بذر میخک را در بهار روی خطوطی به فاصله ۲۵ سانتیمتر به صورت تنگ کاشته و بعد از پرورش , مسافت بوته ها را در روی خطوط کاشت به ۲۵ سانتیمتر می‌رسانیم .

آب وهوا : به نوروفروغ و محل آفتابگیر و آب پاشی منظّم نیاز داراست .

خاک : خاک رسی - شنی آهکی ترکیب با خاک برگ پوسیده .

زمان واردات خودرو دهی : از اواخر بهار تا پاییز واردات خودرو میدهد . رای کسب داده ها اکثر در هنگام ( خرید بذر واردات خودرو خوش یمن ( مطالب پایین اثر گذار خواهد بود .

گـل مبارک گیـاهی است مستمر البته در واردات خودرو کاری مانند گیاهان یکساله کاشته شده و جهت تزئین حاشیـه باغچه ها و یا تنظیم دستـه واردات خودرو موضوع استفاده قرار می گیرد .

طریق کاشت :

بانک کاری و نشا کاری : بذر واردات خودرو خوش‌یمن را در بخشها معتدل در فصل پاییز به عمق ۲ میلیمتر در خاک خزانـه کاشتـه و در بهار در محل کلیدی به مسافت ۴۰ * ۳۰ سانتیمتر نشا می کنند . در بخش ها سردسیر بذر این واردات خودرو را در نیمه اولیه فروردین خزانه کرده و در اواخر فصل بهار به محل مهم منتقل می نمایند و یا این که اینکه در اوایل تابستان در بانک کاشته و در فصل پاییز در محل با اهمیت نشا می نمایند .

کاشت بی واسطه : در بهار انجام می گیرد .

آب و هوا : به محل آفتابگیر و رطوبت معمولی احتیاج داراست .

خاک : خاک مرغوب سبک که آب را در خود نگه دارد .

زمانه واردات خودرو دهی : در تابستان و پاییز واردات خودرو میدهد &# واردات خودرو از گرجستان ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *